Dlaczego jakość jest tak dla nas ważna?

 

Ponieważ jakość ma wpływ na wskaźniki marketingowe. A my chcemy, aby te wskaźniki były jak najlepsze. Dlatego od początku naszej działalności jakość była naszym priorytetem. Dzięki trosce o jakość dystrybucji nasz wskaźnik skuteczności dotarcia do wyselekcjonowanych grup odbiorców wyniósł 98,5% (dane za 2012 r.). Zajmujemy 1 miejsce na rynku pod względem jakości usług, która mierzona jest skutecznym i terminowym dostarczaniem przesyłek bezadresowych.

Co składa się na nasz system kontroli jakości?


Kontrola Centralna

(bieżąca / wewnętrzna, zewnętrzna, oddziału)

Kontrola Bezpośrednia

z udziałem zleceniodawcy

Kontrola Uzupełniająca

(ankietowa, telefoniczna)

Czym jest kontrola centralna?

Obejmuje nadzór nad całością prac dystrybucyjnych od momentu przyjęcia materiałów reklamowych do magazynu aż do chwili zakończenia dystrybucji. Składa się z następujących elementów:

Kontrolę wewnętrzną:

Każdy z oddziałów firmy poza kolporterami zatrudnia również kontrolerów. Czuwają oni nad pracą grupy kolporterów, przebywając stale na obszarze realizowanego kolportażu i przygotowując raporty dla regionalnego przedstawiciela firmy.

Kontrola zewnętrzna:

Nad poprawnością zlecenia w każdym z oddziałów firmy czuwa również grupa kontrolerów zewnętrznych. Są to pracownicy podlegli bezpośrednio działowi kontroli zewnętrznej firmy, co gwarantuje ich obiektywizm i daje dodatkową pewność wysokiej jakości dystrybucji.

Kontrola zewnętrzna regionalna/oddziału:

W przypadku bardzo dużych zleceń kierujemy dodatkowych koordynatorów regionalnych do kontroli kolportażu. Weryfikują oni pracę zarówno kontrolerów zewnętrznych, jak i kierowników oddziałów.

Czym jest kontrola bezpośrednia z udziałem zleceniodawcy?

Kontrola z klientem polega na przeprowadzeniu kontroli wraz z przedstawicielem zleceniodawcy po zakończeniu każdej akcji kolportażowej.

Czym jest kontrola uzupełniająca?

Kontrola uzupełniająca dostarcza dodatkowych informacji, dzięki którym podnosi się poziom docieralności do grup docelowych. W skład tej formy kontroli wchodzą:

Badanie ankietowe:

Za zgodą klientów, dzień po dystrybucji przeprowadzane są ankiety na terenie prowadzonej akcji (z udziałem klienta lub bez). Na przykładzie wyników ankiet badana jest trafność dotarcia materiałów reklamowych, co pozwala na dalszą optymalizację jakości dystrybucji.

Badanie telefoniczne:

Kontrola ta pozwala na weryfikowanie prawidłowości przeprowadzenia akcji dystrybucyjnej. W każdym z miast objętych dystrybucją firma posiada, w zależności od wielkości miasta, od 100 do 300 stałych ankieterów informujących o wynikach poszczególnych akcji. W ramach tej kontroli wykonywanych jest ok. 100 telefonicznych zapytań. Następnie powstaje raport, który pozwala w wykluczyć kolejnych działaniach słabe punkty dystrybucyjne, a tym samym poprawić dotarcie.

Zaufali nam